Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu.

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im bpa Marcina Kromera w Bieczu
ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz
telefon: +48134471051
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2006-04-03 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-04 .

Strona internetowa jest częściowa zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-18 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek SzuraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48134471051. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła zlokalizowana jest w trzech budynkach przy ul. Grodzkiej 22, ul. Szpitalnej 3 oraz ul. Tysiąclecia 5. Do budynku przy ul. Grodzkiej 22 prowadzi jedno wejście od strony boiska wielofunkcyjnego. Aby wejść do budynku wejściem głównym, należy pokonać drzwi wejściowe otwierane ręcznie oraz 3 stopnie, następnie trzeba otworzyć ręcznie kolejne drzwi. Budynek jest dwupoziomowy - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Przy schodach wejściowych nie ma podjazdu, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Szkoła nie posiada toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W podwórku szkolnym znajduje się parking, do którego jest możliwy dojazd za zgodą dyrekcji szkoły (wjazd jest zabezpieczony bramą).

Do budynku przy ul. Szpitalnej 3 prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzi trój schodowe podejście, drzwi otwierane są ręcznie. Budynek jest dwupoziomowy z piwnicami, w których zlokalizowane są szatnie dla uczniów - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Drugie wejście do budynku prowadzi przez szatnię i salę gimnastyczną na poziom parteru i jest wyposażone w podjazd oraz poręcze dla osób niepełnosprawnych. W podwórku szkolnym znajduje się parking, do którego jest możliwy dojazd za zgodą dyrekcji szkoły (wjazd jest zabezpieczony bramą).

Do budynku przy ul. Tysiąclecia 5 wchodzi się głównym wejściem po 14 stopniowych schodach, znajduje się tam strefa izolacji oraz wejście wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada na pierwszej kondygnacji toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W odległości 20 m znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.