„Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkościMotyw 4 do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BPA MARCINA KROMERA W BIECZU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od Ciebie czy też z innych źródeł.

Czym są dane osobowe ?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Taką osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować przy pomocy imienia i nazwiska, cech fizycznych lub genetycznych. Do danych osobowych zalicza się również informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Co oznacza przetwarzanie danych osobowych ?

Przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie, niszczenie.

 

Administrator i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu zwana też jednostką oświatową lub szkołą

Adres siedziby: 38-340 Biecz, ul. Parkowa 4/12.

Telefon: 13 44 71 051.

Ze szkołą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kierując korespondencję na wskazany wyżej adres albo osobiście w siedzibie szkoły.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są

Państwa dane osobowe, możecie się skontaktować z        wyznaczonym w Szkole Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt do

Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 13 4406819.

Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w Warszawie Adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu :

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej jednostce oświatowej
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami jednostki
 • na podstawie udzielonej zgody

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą

 • organy władzy publicznej
 • podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
 • inne podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe na udokumentowane polecenie szkoły

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały pobrane, a po tym okresie są archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
  • Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 •  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • szkoła nie potrzebuje już Twoich danych dla swoich celów, ale Ty ich potrzebujesz do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie szkoły są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie udzielonej zgody,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 •  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej szkole,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez szkołę lub przez stronę trzecią


W celu skorzystania z ww. praw możesz skontaktować się ze szkołą lub inspektorem ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych wyżej.

Obowiązek podania danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Prawo do cofnięcia tej zgody przysługuje Ci w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonywała na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.