Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO),  informuję, iż: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu, ul. Grodzka 22; 38 - 340 Biecz.
  2. Inspektorem danych osobowych jest Pan Józef Kasprzak i ma Pani/Pan prawo  kontaktu z nim za pomocą adresu e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem  telefonu: 134406819
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania,  działalnością wychowawczą i opiekuńczą, 

2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą  rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a)  Rozporządzenia RODO. 

  1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem  podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie  odpowiednich przepisów prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na  podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania  danych osobowych. 

  1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres  niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów  obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
  2. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych  osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 

6) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,  sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian  ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów  przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania  danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem. 

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Biuro  Ochrony Danych Osobowych, ul. Sadzawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03  00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..