Patryk Bogdan uczeń klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu otrzymał wyróżnienie w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych klas IV-VIII z terenu Gminy i miasta Biecza. Konkurs odbył się dnia 21 maja 2024roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bieczu. Każde szkoła z terenu Gminy Biecz reprezentowana była przez 2 uczniów wyłonionych w etapie szkolnym. Szkołę Podstawową Nr 1 w Bieczu reprezentowali Patryk Bogdan oraz Julia Pruchniewicz z klasy 6a.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Patryk był najmłodszym ze wszystkich uczestników biorących udział w konkursie. Zadania konkursowe sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz znajomość funkcji językowych. Nad  prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z nauczycieli języka angielskiego wszystkich szkół biorących udział w konkursie.

mgr Dariusz Czechowicz